Van harte welkom

Van harte welkom op mijn gedichtenblog. U mag de gedichten ongewijzigd gebruiken met vermelding van mijn naam. Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Er is ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Nieuwsberichten en recensies van mijn boeken: http://www.bestelmijnboek.com/auteur-coby-poelman/ Ook is er een interview te beluisteren, https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017

vrijdag 28 januari 2022

Je eigen verjaardag


Op de verjaardag van jezelf 

geef je maar weinig aandacht

want op die dag heb je nu juist geen tijd,

je reddert en bedient wat, 

zoekt vazen en een plaats,

voor x een hoge zetel, 

voor y de lage bank

en juist als ieder plaats heeft 

hoor je een nieuwe klank,

verrassing, een bos bloemen, 

waar was die pot van Dieuw,

't gezelschap in de kamer 

verwacht al weer iets nieuws,

restanten in de koelkast,

wat is die vandaag klein,

de schalen voor vanavond 

maar even opgestapeld,

wat ben je soms onhandig, 

ze lachen om een mop,

je schenkt en stapelt bordjes 

en antwoordt ergens op,

je hoofd al bij de borrel, 

de pils staat nog niet koud,

snel flesjes in de diepvries, 

je zit heel even, wow

er komt nog iemand binnen, 

hup naar de koelkast, gauw.


Zo snelt de dag ten einde, 

hulp sla je vluchtig af,

want weg is dan je overzicht, 

je redt het wel, je lacht,

het aanrecht vol, een teil, een kwast

omdat niet alles in één keer

in je machine past.


Hoe deden ze dit vroeger, 

gezinnen van formaat,

nog zonder apparaten, 

die hele grote vaat,

ze daalden in de kelder, 

geen koelkast bij de hand,

en waren lang niet zo gestrest, 

toch alles aan de kant.

Wat waren ze geweldig, 

als ma me hier eens zag

met al die luxe om me heen 

al helemaal van slag....


En toch was het gezellig 

vonden we allemaal

en alles was zo lekker, 

een feestverjaardagsmaal.


Nu is het een dag later 

en je geniet ervan,

je smult van de restanten, 

je leegt de laatste pan.


Coby Poelman-Duisterwinkel


dinsdag 11 januari 2022

Gebogen violet


Regenbogend kleurt de hemel

over wie zich overgeeft

aan onontkoombaar dood.

De zuster schijnt in violet,

haar fluistering vormt een gebed.


Verbonden met de stervende,

Zijn kind, Zijn ervende,

neemt Hij de adem die Hij gaf

en leidt vanuit de Hoge

naar ‘t licht van Zonnebogen.


Coby Poelman – DuisterwinkelGeschreven voor de VUmc poëzieprijs 2015, thema levenseinde


Kunstwerk van Jo van Wiggen


vrijdag 7 januari 2022

Recensie op Belgische website

 

2.7. Mijn Bijbels ABC. Van Adam tot Zegen

C. Poelman-Duisterwinkel, Mijn Bijbels ABC. Van Adam tot Zegen, Utrecht, Kokboekencentrum Uitgevers, 2019.

Met illustraties van Sanne Miltenburg.

"In 'Mijn Bijbels ABC' van Coby Poelman en Sanne Miltenburg is een Bijbels alfabet op rijm. Maak spelenderwijs kennis met de Bijbel en leer het alfabet met herkenbare thema's uit de Bijbel. Bekende verhalen en personen komen langs, zoals Adam en Eva, maar ook Ruth, Paulus en Lazarus en woorden als vrede, herder en zegen. Een boek om voor te lezen en samen te bekijken."

Leeftijd: niet aangegeven

Uitgeverij: Kokboekencentrum Uitgevers

Aantal bladzijden: 64

Prijs: €12,99

Koop het boek bij de uitgeverij

+ Creatieve insteek om Bijbelkennis op een vernieuwende en leerrijke manier te brengen, op het niveau van jonge kinderen

+ Leerrijke eerste kennismaking met kernbegrippen uit het christelijk en Bijbels geloof

- Geen Bijbelverhalen, alleen Bijbelse kernbegrippen

Voorkant en achterflap van 'Mijn Bijbels ABC. Van Adam tot Zegen'

2.7.1. Vormaspecten

Enkele aspecten waarmee men bij de keuze van een kinderbijbel rekening kan houden:

 1. Doelgroep

Niet aangegeven. Niveau van het boek past voor kinderen vanaf 6 jaar.

 1. Papier: kwaliteit, dikte, formaat

Het papier is van prima kwaliteit, dikte en formaat.

 1. Vorm

23,5 x 23.5 x 1 cm

 1. Inhoud, keuze en aantal teksten

'Mijn Bijbels ABC' is een Bijbels alfabet op rijm en laat kinderen spelenderwijs kennismaken met de Bijbel, herkenbare thema's uit de Bijbel en enkele kernbegrippen uit de Bijbel. Bekende verhalen en personen komen aan bod, zoals Adam en Eva, maar ook Ruth, Paulus en Lazarus en woorden als 'vrede', 'herder' en 'zegen'. Het boek belicht aldus geen Bijbelverhalen, maar verwerkt ze op een creatieve manier Bijbelse kennis voor kinderen.

 1. Hoeveelheid tekst per verhaal

Elke letter van het alfabet krijgt één Bijbels kernbegrip toegewezen dat aan de hand van een rijmpje kort wordt uitgelegd. Elk rijmpje bestaat uit vier zinnen. Er is telkens per letter één pagina met een afbeelding en één pagina met het rijmpje.

 1. Verhouding tussen hoeveelheid teksten Eerste en Tweede Testament

Er komen zowel kernbegrippen uit het Oude als uit het Nieuwe Testament aan bod in dit Bijbelse ABC. De verhouding hierbij is gelijk.

 1. Komen er verhalen uit Handelingen in voor, Brieven, Openbaring?

Er is geen specifieke verwijzing naar verhalen uit Handelingen, Brieven of Openbaring.

 1. Hoeveel bladzijden per verhaal

Er is telkens per letter één pagina met een afbeelding en één pagina met het rijmpje. Aldus zijn er per letter van het alfabet twee bladzijden.

 1. De onderlinge verhouding van de lengte van de verhalen in het boek

Voor elke letter wordt evenveel ruimte voorzien, elk rijmpje is even lang (vier zinnen).

 1. De verhouding van de tekst ten opzichte van de illustraties, per verhaal en in het geheel

De verhouding is telkens gelijklopend.

 1. Bladspiegel, beeldveld, beeldomgeving

Er is telkens één pagina waar een illustratie wordt afgebeeld en één pagina met het rijmpje dat bij de desbetreffende letter van het alfabet hoort.

 1. Leesbaarheid

Alle informatie is duidelijk leesbaar, het niveau is laagdrempelig.

 1. Beeldinhoud (wat stelt het beeld voor)

De beelden illustreren op een kleurrijke en creatieve manier wat er in het rijmpje verhaald wordt en toont duidelijk het kernbegrip.Voorbeeld van de letter 'O' uit 'Mijn Bijbels ABC. Van Adam tot Zegen'

2.7.2. Inhoudelijke aspecten

 1. Liggen de omschrijvingen en de toevoegingen in de lijn van de bedoelingen van de oorspronkelijke tekst? Bevorderen ze het begrijpen van de inhoud?

'Mijn Bijbels ABC' is een atypisch Bijbelboek omdat er geen Bijbelverhalen worden verteld. Aan de hand van rijmpjes van A tot Z leer je meer over de Bijbel zelf, over belangrijke thema's en over enkele kernbegrippen. Ondanks het feit dat er dus weinig tot geen raakvlakken zijn met de oorspronkelijke tekst, bevordert 'Mijn Bijbels ABC' wel vast en zeker het begrijpen van de inhoud van de Bijbel.

 1. Wordt het literair genre van het Bijbels origineel geëerbiedigd en verloopt de vertelling volgens de ervaringsdynamiek die aan de basis ligt van de tekst?

Het Bijbelboek kan niet vergeleken worden met een traditionele Bijbel. Het is op een vernieuwende en creatieve wijze een eerste kennismaking met verscheidene Bijbelse begrippen. Op spelende wijze kunnen kinderen op die manier in contact komen met het Bijbelse origineel.

 1. Worden vreemde uitdrukkingen, begrippen, instellingen, toestanden en namen 'vertaald' of verklaard? Staat men stil bij een eventuele symbolische betekenis ervan?

26 Bijbelse begrippen worden aan de hand van een illustratie en een rijmpje nader verklaard. Hierbij is zeker en vast aandacht voor de doelgroep van jonge kinderen en de symbolische betekenis van deze Bijbelse kernwoorden.

 1. Hoe worden wonderverhalen behandeld? Worden in de verwoording en/of de illustraties niet-historiserende interpretatiesleutels aangereikt?

Er wordt niet specifiek verwezen naar wonderverhalen in dit Bijbelboek.

 1. Kan elk verhaal als een bouwsteen bijdragen tot de opbouw van een juist Godsbeeld en een juist Jezusbeeld bij de kinderen?

De verscheidene rijmpjes dragen op een vernieuwende en creatieve wijze bij tot de opbouw van een juist Gods- en Jezusbeeld bij kinderen. 'Mijn Bijbels ABC' kan voor kinderen een leerrijke eerste kennismaking met bepaalde Bijbelse begrippen zijn.

 1. Welk beeld van God en Jezus en de Geest wordt opgebouwd? Hoe verhouden zij zich tot elkaar?

De verhouding tussen God, Jezus en de Geest komt niet expliciet aan bod in dit Bijbelboek.

 1. Komen het Oude en het Nieuwe Testament voldoende tot hun recht in hun eigenheid?

Er komen zowel kernbegrippen uit het Oude als uit het Nieuwe Testament aan bod in dit Bijbelse ABC, dit op een creatieve manier.

 1. Voldoen de illustraties op analytisch, zintuiglijk emotioneel en inhoudelijk vlak en stimuleren zij tot creativiteit?

Alle kernwoorden en rijmpjes worden vergezeld van prachtige illustraties die aanleunen bij de kern van het rijmpje. Bijgevolg zijn de illustraties een interessante en duidelijke ondersteuning van de tekst. De illustraties zijn aldus erg sterk op inhoudelijk, analytisch en zintuiglijk emotioneel vlak.

 1. Is de aard van de opgewekte gevoelens verantwoord?

De aard van de opgewekte gevoelens is zeker verantwoord.

 1. Vormt de kinderversie geen belemmering voor de omgang met de originele Bijbelteksten op latere leeftijd?

Deze kinderversie vormt zeker geen belemmering voor de omgang met de originele Bijbelteksten op latere leeftijd. De Bijbelse begrippen die worden aangereikt zijn een eerste leerrijke kennismaking voor kinderen. Dit boek is zeker een meerwaarde voor de geloofsgroei van kinderen.

 1. Is de keuze van de Bijbelteksten verantwoord voor de specifieke doelgroep van het boek?

De keuze van de Bijbelteksten is verantwoord. De teksten zelf zijn hertaald naar het niveau van de beoogde doelgroep en wil op een creatieve wijze de geloofsgroei en reflectie van kinderen stimuleren.

2.7.3. Illustraties

 1. Bijbelse inhoud begrijpen en bevorderen

De illustraties geven telkens de Bijbelse inhoud op een correcte en creatieve manier weer. Ze bevorderen het begrip van de Bijbelse termen en stimuleren het reflectievermogen van de lezer.

 1. Mythische verhalen en wonderverhalen respecteren

Niet van toepassing.

 1. Aansluiten bij de ervaringen van het kind

De illustraties zijn getekend op het niveau van de kinderen.

 1. Apelleren van de lezer door de boodschap

De prenten sluiten aan bij de Bijbelse begrippen en ondersteunen het bijhorende rijmpjes en de betekenis van de Bijbelse begrippen.

 1. Aandacht hebben voor het Gods- en Jezusbeeld

Eerder dan te focussen op het Gods- en Jezusbeeld, ondersteunen de illustraties vooral de bijhorende rijmpjes. Deze illustraties tonen over het algemeen op een vrij letterlijke manier wat er in het bijhorende rijmpje aan bod komt.

 1. Historisch, archeologisch en geografisch verantwoord zijn

De illustraties zijn zeker historisch, archeologisch en geografisch verantwoord.

 1. Aard en graad van de opgewekte gevoelens moeten verantwoord zijn

De aard en de graad van de opgewekte gevoelens zijn verantwoord, de illustraties concentreren zich op de Blijde Boodschap van de Bijbelverhalen.

 1. Voldoende suggestief zijn, stimuleren van creativiteit

De illustraties dragen bij tot de reflectie en creativiteit van de lezer.

 1. Creativiteit stimuleren

De illustraties dragen bij tot de reflectie en creativiteit van de lezer.

 1. Pedagogisch en artistiek verantwoord zijn (tekening en kleur)

De afbeeldingen zijn pedagogisch en artistiek verantwoord voor de doelgroep.


Bron: Overzicht kinder- en jeugdbijbels - Thomas - Godsdienstonderwijs.be (kuleuven.be)

donderdag 6 januari 2022

De dominee


Ze preekte over Abraham,

toonde ons zijn houding,

reactie op

wat God beloofde,

zijn tegenwerpingen,

hij was al oud.


We zagen Abraham

in haar bespiegeling,

hoe moeilijk hij ’t geloofde.


Gods trouw verbond ons

door de eeuwen heen.


De Vader spreekt 

door deze dochter,

toonbeeld van Zijn belofte.Coby Poelman - Duisterwinkel


Bij Genesis 17 : 15 - 22